Reinis Berzins

Built with Berta.me

 1. Family portrait Kate Krolle/Reinis Bērziņš Rīgas Mazākā galerija, 2022

  Family portrait

  Kate Krolle/Reinis Bērziņš

  Rīgas Mazākā galerija, 2022

  Eļla, audekls 45x60 cm

  Eļla, audekls

  45x60 cm

  • 1

   Family portrait

   Kate Krolle/Reinis Bērziņš

   Rīgas Mazākā galerija, 2022

  • 2

   Eļla, audekls

   45x60 cm

  Kati Krolli un Reini Bērziņu vieno interese par dabas elementu saskarsmi ar cilvēka dzīvi, kontrasti un paralēles, kas rodamas starp dažādiem vizuālajiem medijiem, kā arī privātums un kopīgā pieredze. Abus māksliniekus saista ne vien kopīgā estētiskā pārliecība un virzība, bet arī kopdzīve, ģimeniskās attiecības un bērnu audzināšana no urbānās attālinātā vidē. Tādējādi, daba nav tikai ierosmes avots mākslas radīšanā, bet arī reāls un pilnīgs dzīves apstāklis, kas iekļaujas autoru ģimenes portretā.

  Izstādē “Family Portrait”, kas impulsīvi tapusi speciāli Rīgas Mazākajai galerijai, Kate Krolle un Reinis Bērziņš apvienojuši trīs elementus - glezna, slīpā plaknē novietots gleznas telpisks turpinājums un tam pievilkta, gandrīz caurspīdīga galva. Trīs indivīdi, kas, atbilstoši skatloga naratīvam, nedaudz izrādās un liek apdomāt līdzības, ko starp šiem elementiem iespējams rast.

  Teksts: Auguste Petre

  https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/aktuali/26400-kate_krolle_un_reinis_berzins_rigas_mazakaja_galerija

  Kate Krolle and Reinis Bērziņš share an interest in the interaction of natural elements with human life, the contrasts and parallels that emerge between different visual media, as well as privacy and shared experience. The two artists are linked not only by common conviction and aesthetic direction, but also by coexistence, family relationships and the education of children in an environment far from the urban environment. Therefore, nature is not only a source of inspiration for the creation of art, but also a real and complete life circumstance that fits into the portrait of the authors’ family.

  At the show Family portrait, which was impulsively created especially for the Riga Small Gallery, Kate Krolle and Reinis Bērziņš combined three elements: a painting, a spatial continuation of the painting placed on an inclined plane and an almost transparent head attached to it. Three individuals who, according to the story of the showcase, show off a bit and make us reflect on the similarities that can be found between these elements.

 2. Rīgas Mazākā galerija

  2022